Dayo Wong Stand Up Comedy

comdy

今日黃子華係澳門開SHOW,我第一次現場睇黃子華

黃子華棟篤笑《二十年娛樂圈血肉史II》

我買380蚊D飛, 正價坐我前面幾個好明顯係黃子華D Fans

因為佢地都UP得出一蚊雞保鑣

我覺得好吾好笑佢地都會嗌, 其實佢今埸好多gag位都係以前d棟篤笑講過

但總體都算OK, 睇得出佢已經好有自己講話的風格

有d笑話由第二個人講出黎吾會咁好笑,同埋佢已經好清楚捉到邊d位觀眾係會笑

娛樂圈血肉史I 我都有睇, 當然就吾係20年前la

娛樂圈血肉史I係20年前佢一炮而紅的棟篤笑, 但依家睇返只算一般

我睇左黃子華9成的棟篤笑, 都係覺得佢講社會時事政治民生入肉D,講娛樂圈反而無咁好睇

人生堅持一樣野堅持20年,都真係算難得
 

Tags: