pray for me

 

  話說我早幾日隻 牙已經係到痛 ~

  諗住睇e生la..但又要溫習.. 諗住過多幾日遲d返珠海睇都未遲

  誰不知佢前晚突然之間痛到仆街, , 屌~~夜mama先黎痛..牙e都要訓教ga..

    更可況我吾知邊到有牙e .就係咁樣…我就捱足一晚la..

    第二日見佢又無咩事wo.. 又吾係好痛wo.. 咁就無理佢la..

    咁就出事la…

    係沈晚…溫習溫到頂吾緊 ..要訓la..

    點知.一訓佢就黎痛 .仆街..

    佢一痛吾至靜係牙痛..個肚又痛.. fuck,…

    宿舍都山左門la….  一直係到lolo攣.. 2點訓3點先訓到.

    但佢吾會就咁就放過我ge.. 佢6點鐘突然之間係到發難ja>>痛醒左我..

    仆街. 一痛不可收拾 .我由6點到8點都係到,,搌轉反側..

    反下反下..連個肚又開始痛la..

    頂.考試都已經吾夠訓架la.. 仲要咁玩我…  整死我都吾係e家丫..

    好不容易係個次所到搞左陣..個肚先無咁痛. 又死返去訓過..

    隔左半個鐘先訓到..

    心諗 ::今次吾店la..再吾去睇e生.我驚過吾到聽日la

    訓到12點.選埋科. 就要死出去搵牙e la..

    一出去.就發覺我沈日只係食左一餐. 個肚"吉"ge~

    四肢無力,,, 吾店la..睇埋e生就去食野la.

    係學校附近有一間叫什么紅ge牙醫~ 一入到去 話睇e生

    佢就話: 我地哩到要預約ga.. 今日已經約滿左la,,你可能要有排等la..

    我屌你咩,, 又吾係做檢查.睇e生姐.你開門又吾幫人睇~~ 你吾去好死    ~

    好采佢係個女仕..生得都幾標誌~ ~~如果吾係;佢仲吾比我由佢祖宗18代開始.鬧到佢個孫~

    唉..諗住無得睇e生..填胞個肚係緊要a .. 點知望下個鐘,飯堂山左.飯卡無錢..

    去最附近哥間新月茶餐聽, 應該有野食掛… 一去到就爆鵬  ~真係你老母.

    食個飯姐. 平時又吾見你咁好生意 , 我餓到仆街.你先黎無位~ 你吾好去死~~

    . . . .唉.. 望下個天..今雲我仲吾係 :: the king of the 黑仔 ::

    就係咁樣…我帶住絕望ge心性,,四肢無力ge 身軀,, 腳步浮浮地返去宿舍..

    行左一雲.牙e又睇吾到..野又食吾到…得個""吉""

    反去咁岩見巴西.問下佢.原來肥超知邊到有得睇牙. 我就去佢宿舍到抄醒佢黎問.一問.原來係"白石洲:

    我二話不說 ;

    立即去拎條鎖匙.冒住再一次比人偷單車ge危險. 用盡我生平踩過最快ge速度,踩我部難到仆街ge二手單車..

    飛奔去到全深圳治安最差ge地區 白石洲. ,

    果然..天無絕人之路..終於有人幫我睇la…

    而且價錢都算合理..不過睇黎有排搞..考完試都未必睇得好..

    睇完又係哥到搵到間有位ge茶餐聽…叫左個飯.

    隻牙食吾到野..  硬生生吞左半碗白飯 .先叫好d

    唉….今年真係多災多難… 全深圳ge e院我都差吾多去過晒la..

    由內科到骨科到牙科..

 

 

    希望下年可以身體健康la

    pray for me!!

 

 

Categories: Spaces

4 Comments